Документы о праве собственности

Выписка из Единого государственного реестра
Устав благотворительной организации "Благотворительный фонд "ПРИТУЛОК ЗАТИШНА ОСЕЛЯ"


      Цей статут прийнятий замість статуту зареєстрованого державним реєстром Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції №14441020000009519 від 13.10.2014 року.
                              1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
      1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРИТУЛОК «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ»
(надалі по тексту - Фонд) створено на основі єдності інтересів для реалізації своїх цілей, передбачених цим статутом, с добровільною благодійною організацією, що діє згідно законодавства України.
      Організаційно - правова форма БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРИТУЛОК «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ» - благодійна організація
.       Вид благодійної організації - благодійний фонд.
      1.2.    Фонд здійснює благодійну діяльність, є неприбутковою організацією та не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників благодійної організації
.       1.3.    Фонд діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Податкового Кодексу України, інших норм чинного законодавства України та цього Статуту.
      1.4.    Фонд є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має печатки, штампи, бланки, відокремлене майно , власну символіку та інші атрибути, які не заборонені законодавством України.
      1.5.    Фонд відкриває в банківських установах розрахунковий, поточний та інші рахунки для забезпечення своєї статутної діяльності згідно з чинним законодавством України.
      1.6.    Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Фонду, так само, як і втручання Фонду у діяльність державних органів, службових осіб не допускається, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
      1.7.    Держава не несе відповідальність по зобов’язаннях Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов’язаннях держави.
      1.8.    Діяльність Фонду мас суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки. Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з різними релігійними, громадськими організаціями, комунальними та державними установами.
      1.9.    Повне найменування Фонду БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРИТУЛОК «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ».
      Скорочене найменування : БО «БФ «ПРИТУЛОК «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ».
      1.10.    Місцезнаходження Фонду : м. Кіровоград, вулиця Віктора Чміленка, будинок 46, квартира 3.
      1.11.    Засновником Фонду є громадянин України :
Кривошапка Валерія Миколаївна, місце проживання : м. Кіровоград, вул. Дзержинського, будинок 46, квартира З, РНОКПП 2529515463, серія паспорту ЕА номер 877331 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 23 лютого 2002 року.
         2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
      2.1.    Основною метою фонду є :

- надання благодійної допомоги пенсіонерам, інвалідам та особам похилого віку в вигляді проживання, соціального забезпечення та соціальної реабілітації. А також забезпечення гігієни і харчування з проживанням в стаціонарних умовах, будинках-інтернатах малої місткості та підвищеної комфортності без мети отримання прибутку;
-організація дозвілля пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів як одного з важливих засобів реалізації життєвих сил людини, спрямованого на відновлення і розвиток фізичних, психоемоційних, інтелектуальних сил людини, самореалізацію її потенціалу, та задоволення її різноманітних потреб;
- вирішення проблеми соціальної самотності пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів. їх соціальної незахищеності та нехтування їх правами;
-збільшення контактів і кола спілкування пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів, укріплення їх стійких соціальних зв’язків та культурного відродження;
-вирішення проблеми організації вільного часу для пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів та реалізації їх рекреаційно-розвиваючого потенціалу;
-проведення волонтерських програм догляду за пенсіонерами, людьми похилого віку, інвалідами, партнерства і спілкування цих людей, адаптації і реабілітації, демонстраційні і тренувальні програми, тренінги спілкування і формування нових ціннісних орієнтацій;
-культурно-дозвільна діяльність як розвиваюча, інформаційно-просвітницька, комунікативна, культурно-творча, рекреаційно-оздоровча, що зберігає свою
актуальність в змісті культурно-дозвільних програм для пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів;
-вивчення особливостей, звичок, інтересів, потреб у трудовій зайнятості, переваги у змістовному дозвіллі тощо.
      2.2.    Завданнями Фонду є :
Приймання та розміщення пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів у притулку Фонду з урахуванням їх стану здоров'я;
-дбати про створення для пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів атмосфери сімейного будинку, затишку, тепла;
-забезпечення недоторканості особи та безпеки проживання пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів в притулку Фонду;
-надання проживаючим пенсіонерам, людям похилого віку, інвалідам в притулку Фонду кімнат з меблями та інвентарем, у тому числі постільним, забезпечення предметами особистої гігієни, натільною білизною, одягом та взуттям;
-організація раціонального у тому числі дієтичного харчування проживаючих в притулку Фонду пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів, з урахуванням їх віку та стану здоров'я;
-здійснення догляду за проживаючими в притулку Фонду відповідно до встановлених режимів утримання;
-надання проживаючим пенсіонерам, людям похилого віку, інвалідам в притулку Фонду, допомоги у написанні листів, у тому числі електронних, забезпечення засобами зв’язку, в тому числі, за можливості, доступ до мережі Інтернет;
-створення всіх можливих умов для підтримки індивідуального, незалежного та, безперечно, активного життя для кожного пенсіонера, людини похилого віку, інваліда, проведення спільно з іншими організаціями культурно-масових та спортивних заходів;
-надання першої медичної допомоги, а у випадку необхідності, госпіталізація тих, що потребують, в лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я;
-забезпечення збереження особистих речей та цінностей проживаючих в притулку Фонду пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів;
-створення умов для використання трудових можливостей у бажаючих пенсіонерів, людей похилого віку. Інвалідів, участь у лікувально-трудовій діяльності;
-проведення санітарно-гігієнічних та проти епідеміологічних заходів;
-сприяння в забезпеченні пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів, які проживають в притулку Фонду та які потребують зубних протезів, слухових
запаратів, окулярів, протезно-ортопедичних виробів, необхідних для пересування;
-створення умов для здійснення релігійних обрядів, з урахуванням інтересів віруючих різних конфесій;
-надання за можливості іншої допомоги проживаючим у притулку Фонду пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів за їх побажанням.
      2.3.    Фонд мас право:
- бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
- здійснювати співробітництво з громадськими формуваннями, підприємствами і установами, а також з фізичними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Фонду;
- укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян, набувати майнові і немайнові права та брати на себе обов’язки, виступати позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді;
- сприяти проведенню та брати участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів симпозіумів, круглих столів та інших освітніх, наукових і просвітницьких заходів з питань, пов’язаних із метою Фонду; організовувати виставки, презентації та інші масові заходи;
- організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;
- створювати та утримувати оздоровчі, реабілітаційні та стаціонарні соціальні заклади (притулки) в установленому законодавством порядку;
      2.4.    Видами благодійної діяльності Фонду є:
- надання одноразової та систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
- фінансування програм та проектів;
- дарування або дозвіл на безоплатне /пільгове/ використання об'єктів власності;
- подання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачі прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню бінефіціарів та об'єктів благодійництва;
- надання благодійної допомоги (в тому числі матеріальної) бінефіціарам і християнським релігійним організаціям в укріпленні їх матеріальної бази, для відродження духовних цінностей та традицій.
- здійснювати такі види діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 :
87.30  Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання, без мети одержання прибутку;
87.10  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг;
88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
88.99  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у, без мети одержання прибутку;
96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у, без мети одержання прибутку.
                         3.    ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ,
                     ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
3.1.    Органи управління Фонду :

      - Вищий орган управління Фонду - Загальні збори;
      - Виконавчий орган Фонду - Правління;
      -Контролюючий орган Фонду - Наглядова рада.
3.2.    Вищий орган Фонду:
      До компетенції Загальних зборів належить :
      -затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього або викладення в новій редакції;
      - обрання виконавчого органу Фонду - Правління, контролюючого органу - Наглядової ради та Голови Правління за поданням учасників Фонду;
      - визначення основних напрямків діяльності Фонду;
      -затвердження благодійних програм;
      -прийняття рішень про припинення, реорганізацію та ліквідацію, злиття, приєднання, поділ чи перетворення Фонду;
      - визначення кількісного складу Правління, Наглядової ради фонду; -прийняття Положень про Правління, Наглядову раду та Регламент Загальних зборів;
      -заслуховування, обговорення і затвердження звітів Правління та Наглядової ради;
            Загальні збори мають право приймати рішення з будь яких питань діяльності Фонду, у тому числі і з тих, які передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу Фонду - Правління;
            У Загальних зборах Фонду беруть участь його учасники. Кожний учасник Фонду має один голос. Збори вважаються правомочними якщо на них присутні не менше половини учасників Фонду. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх учасників.
            Рішення з питань внесення змін і доповнень до Статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими голосів від загальної кількості учасників Фонду. Також приймається трьома четвертими голосів від загальної кількості учасників Фонду рішення про відчуження більше половини майна Фонду.
            Чергові Загальні збори учасників Фонду скликаються правлінням Фонду один раз на рік; позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Голови Правління Фонду або за рішенням Правління чи Наглядової ради, або за ініціативи 1/3 учасників Фонду. Про їх скликання повідомляються усі учасники Фонду не менше як за десять днів до дати їх проведення.
3.3.    Виконавчий орган Фонду
До компетенції Правління Фонду належить:
-скликання Загальних зборів;
- виконання рішень Загальних зборів Фонду;
-формування та винесення на розгляд Загальних зборів Фонду пропозицій з основних напрямків діяльності Фонду;
-здійснення господарського управління майном та коштами Фонду.
- реалізація права власності на майно та кошти Фонду;
-затвердження рішення про прийняття та виключення (вихід)з Фонду членів;
- розгляд заяв та скарг;
-представлення у стосунках з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та громадянами з усіх питань діяльності Фонду; та представляти інтереси та захищати права членів Фонду;
- вирішення інших питань, визначених цим Статутом та Загальними зборами.
            Голова Правління Фонду - є вищою посадовою особою Фонду, він же очолює Правління Фонду (є Головою Правління Фонду).
            Голова правління Фонду має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Фонду іншими особами.
- Керує поточною діяльністю Фонду;
-представляє інтереси Фонду у стосунках з юридичними та фізичними особами, організаціями, установами та підприємствами з усіх питань діяльності Фонду;
-укладає угоди від імені Фонду, відкриває і закриває у банках розрахункові та інші рахунки;
-має право єдиного підпису на фінансово-господарських документах;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду;
-у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;
-контролює дотримання Статуту Фонду, рішень Загальних зборів та Правління Фонду;
- підписує рішення Правління Фонду;
-затверджує щорічний кошторис.
      3.4.    Контролюючий орган Фонду
            Контролюючі функції Фонду здійснює Наглядова рада, персональний склад якої визначається Зборами. Наглядова рада обирається Загальними зборами Фонду.
            Компетенція Наглядової ради :
- здійснення контролю за діяльністю правління Фонду;
- сприяння реалізації статутних завдань Фонду;
- забезпечення ефективності діяльності Фонду;
- розробкa стратегii, спрямованої на підвищення ефективності Фонду;
            Наглядова рада приймає рішення більшістю голосів.
      3.5.    Членами Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи та міжнародні благодійні фонди.
      3.6   Рішення про прийом учасників до Фонду та вибуття з нього приймаються
Загальними зборами учасників Фонду.
      3.7.    Прийняття учасників до Фонду і вибуття з нього здійснюється на підставі особистої відповідної заяви громадянина та (або) юридичної особи.
      3.8.    Підставою для виключення з учасників Фонду є :
            -систематичне порушення вимог Статуту Фонду;
            - невиконання рішень керівних органів Фонду.
         4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ
      4.1.    Фонд є неприбутковою організацією. У власності Фонду може бути рухоме і нерухоме майно та кошти, у тому числі в іноземній валюті.
      4.2.    Грошові кошти й майно Фонду формуються за рахунок:
      - кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
      - пасивні доходи;
      - кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень ст.133 Податкового кодексу України;
      - дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
      - кошти та інше майно, набуте від вступних та членських внесків, в разі їх запровадження чи на інших підставах не заборонених законом.
      4.3.    Фонд може набувати право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або цим статутом. Фонд має право розпоряджатися майном та коштами, які знаходяться у його власності на свій розсуд, що не суперечить його статутним цілям та законодавству України.
      4.4.    Власність Фонду використовується виключно на цілі і завдання Фонду, передбачені цим Статутом і не може бути предметом застави та не підлягає розподілу між засновниками та учасниками Фонду.
      4.5.    Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним на праві власності майном. Фонд не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, як і члени Фонду не несуть відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
      4.6.    Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції в порядку передбаченому чинним законодавством України.
      4.7.    Фонд має право здійснювати господарську діяльність, що сприяє досягненню статутних цілей, та надходжень, не заборонених законом для благодійних організацій, що не ведуть до втрати ознак неприбутковості.
         5.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
      5.1.    Зміни і доповнення до Статуту Фонду вносяться за рішенням Загальних зборів не менш як 3/4 голосів учасників.
      5.2.    Пропозиції про доповнення чи зміни Статуту може внести на розгляд Загальних зборів кожний учасник Фонду, які приймаються Загальними зборами, якщо на них присутні не менше 2/3 від загальної кількості учасників.
      5.3.    Зміни реєструються в установленому законодавством порядку.
         6.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ
.1.    Припинення Фонду здійснюється у формі ліквідації або реорганізації.
.2.    При реорганізації Фонду, його права і обов’язки переходять до равонаступників. Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
.З.  Рішення про ліквідацію Фонду приймають Загальні збори не менш як 3/4 голосів учасників.
.4.  Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Фонду визначаються законом.
.5.  Активи, що залишаються під час ліквідації Фонду після задоволення вимог iх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому цим статутом, або за рішенням суду.
.6.  У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у частині п’ятій цього розділу, активи Фонду, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.
.7.  Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» з урахуванням особливостей, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».